„S nadhledem na síti“ – projekt roku 2020

Nejen jako matka tří synů, ale i jako dlouholetá pedagožka mám intenzivní zkušenosti se studenty a jejich trávením času na mobilech či tabletech. Je zcela běžné, že o každé volné chvilce žáci berou do ruky telefon a se skloněnou hlavou tráví čas na internetu. Bohužel se také dnes a denně ukazuje, že fenomén mobilů a sociálních sítí vsobě skrývá mnohá nebezpečí. Kyberšikana, zeužívání osobních údajů, existence falešných profilů a identit, před tím vším bychom měli být včas varováni. Přijde nám samozřejmé, že učíme děti přecházet silnici tak, aby je neohrozila auta. Učíme je od malička zacházet sriziky okolního světa, ale na nebezpečí číhající na síti mnozí znás zapomínají. Možná proto, že ho ani sami dostatečně nevnímáme.Chci, aby vnaší městské části byli lidé dobře informováni, a to se týká všech generací. Proto spouštíme projekt Snadhledem na síti.

Do projektu budou zapojeni žáci Smíchovské střední průmyslové školy a odborné garance se ujal Mgr. Jiří Průša zCZ.NIC. Edukační seriál odstartuje vlednu, kdy spustíme webové stránkywww.detstvionline.cza téma „Rizika, jakým čelí naše děti na Internetu” bude rezonovat v radničních tištěných i elektronických médiích.

Vúnoru, k mezinárodnímu Dni bezpečnějšího internetu, plánujeme promítání seriálu #martyisdead vprostorách kobky č. 17 na smíchovské náplavce na Hořejším nábřeží či besedu sdětmi prvního stupně základních škol nad knihou On-line ZOO. Na tento osobní kontakt smalými čtenáři se velice těším. I na základě podnětů od obyvatel Prahy 5 můžeme dále cílit přednášky a osvětu tak, aby pokrývala problémy, se kterým se lidé reálně setkávají.

V dalších měsících se budeme podrobněji věnovat vybraným nebezpečím, konkrétně kyberšikaně, problémům anonymity na Internetu (především tzv. kybergroomingu), problematikou zveřejňování fotek, on-line výzvám, které jsou mezi dětmi známy jako tzv. challenge, ale i tématu závislostí či falešným e-shopům.

Aby pro Vás byla jednotlivá témata atraktivní, budeme je spojovat např. s promítáním dokumentů Víta Klusáka „V Síti“ či Adama Janaty „Dopamin“ a následnou debatou s odborníky. Vše doplníme rozhovory či články s radami, jak se chovat na síti bezpečně. Pevně věříme, že vás naše kampaň bude bavit, a především, že díky ní budeme na síti snadhledem a vbezpečí.

Zpravodaj Páťák – nový mediální prostor

Radnice Prahy 5 jako první vPraze přišla se zcela novou platformou komunikace ve školství. Jedná se o nový mediální prostor, jehož tématem jsou děti, žáci, učitelé a škola.Často se ke mně dostalo postesknutí, že školy mají malý prostor v radničních médiích a obtížně tak prezentují své nabídky a možnosti k rodičům. Proto jsme se rozhodli vytvořit pro ně samostatný prostor, protože témat je skutečně hodně. A potvrzuje to i červnové nulté číslo Páťáka, na jehož vzniku se podílely všechny naše školy, ale i žáci a rodiče. A právě to vzájemné propojení mě osobně mimořádně těší.

Ve školách se odehrávají různé důležité momenty, je zde mnoho mimořádných lidí, kteří vzdělávají a kultivují naše děti a pravdou je, že o těchto lidech a procesech se veřejnost dozvídá málo. A právě o všem by měl informovat zpravodaj Páťák. Prostor vněm mají všechny zainteresované skupiny ve vzdělávání, ať jsou to děti a žáci, učitelé, rodiče, členové školských rad, poradenská centra, úřady či odborníci.

Nový zpravodaj bude vycházet 3x ročně vrámci projektu MAP (místní akční plán rozvoje vzdělávání) v nákladu 2000 ks a distribuován bude do všech škol a školek v Praze 5. První číslo, které spatří světlo světa koncem listopadu, má 36 stran a kromě tištěné verze i rozšířenou verzi elektronickou. Najdete ji již brzy nawww.zpravodajpatak.cz.

SWOT analýza – data kcílenému rozvoji základních a mateřských škol

Na oblast školství alokuje Praha 5, jako zřizovatel mateřských a základních škol, cca 250 milionů Kč, což je zhruba jedna pětina rozpočtu městské části. Přitom v současné době neexistuje žádný dlouhodobý dokument (strategie či vize rozvoje), ve kterém by bylo popsáno, jaké oblasti a jakým způsobem se mají trvale a systematicky podporovat. I ztohoto důvodu vznikla pod taktovkou starostky Renáty Zajíčkové a ředitelů škol myšlenka realizace tzv. SWOT analýzy.Cílem bylo získat popis silných a slabých stránek jednotlivých škol Prahy 5 a také soupis příležitostí a hrozeb. Cílem naopak nebylo hodnocení škol ve smyslu jejich vzájemného srovnávání nebo třídění na školy „lepší“ a „horší“.Věřím, že aktivita bude vnímána jako snaha o zkvalitňování našich škol a že bude dobrým základem pro definování cest a cílů směřujících k modernímu a smysluplnému vzdělávání našich dětí.

Už první výstupy zdat, se kterými budeme dále široce pracovat, a to jak my jako zřizovatel tak vedení jednotlivých škol, jsou cenné.Praha 5 je zřizovatelem třinácti základních škol scelkovou kapacitou 7224 míst. Ty by měly podle výsledků studie do roku 2023 plně uspokojit potřeby obyvatel městské části. Jediným kritickým bodem jsou Košíře, kde ZŠ Nepomucká pro poměrně velkou spádovou oblast přestává stačit a je nutné urychleně přijmout opatření, která odlehčí téměř naplněné kapacitě.

Možným řešením je změna spádové oblasti, což je ale pouze řešení částečné. K úplnému vyřešení dojde jedině tehdy, pokud se navýší kapacita okolních základních škol, především pak ZŠ Podbělohorské. Aktuálně prověřujeme možné varianty.

Mezi zajímavé výstupy dokumentu patří i informace o odchodu žáků na víceletá gymnázia. Ač se může zdát, že žáci masivně ze základních škol odcházejí, pravdou je, že po 5. třídě odejde na gymnázia necelých 11% a po 7. třídě dokonce pouze 5% žáků. Dramatický úbytek žáků a sním spojené snížení kvality tříd se tedy alespoň u nás nekoná.

Elektronického dotazníkového šetření se zúčastnilo 2 400 žáků základních škol, 900 rodičů a téměř 500 učitelů a dalších zaměstnanců všech škol. Dotazníky byly vytvořeny v několika verzích (pro učitele, pro rodiče, pro vedení škol atd.) a vyplňovány v průběhu května a června 2019. V srpnu došlo k předání výstupů z dotazníků jednotlivým ředitelům škol, kteří sestavili SWOT analýzy za své školy.Každá škola má nyní k dispozici poměrně podrobná čísla a údaje, které jsou zaměřené na oblasti jako klima ve škole, kvalita výuky, vize a směřování školy, vybavenost školy atd. Na jaře 2020 proběhne obdobná SWOT analýza našich mateřských školek.

Sledujte mě na Instagramu