Protože naše radnice coby zřizovatel mateřských a základních škol plánuje vytvořit strategický dokument s názvem „Dlouhodobá strategie rozvoje školství v Praze 5“, iniciovala jsem zrealizovat SWOT analýzu mateřských a základních škol.


Pro zpracování tak klíčového dokumentu je nutné mít vstupní data a je nutné znát aktuální stav, například jaká očekávání k této veřejné službě mezi občany jsou, kde existuje vysoká kvalita, ale také kde jsou rezervy a příležitosti. Jednou z možností, jak tyto informace získat, je použít SWOT analýzu. Jedná se o poměrně jednoduchý nástroj, který umožňuje zapojení širokému spektru respondentů (cílové skupiny). Výstupy analýzy jsou přitom do velké míry intuitivní a srozumitelné pro vedení škol, pedagogy, ale i rodiče a zřizovatele.


Pro přípravu SWOT analýzy byla vytvořena pracovní skupina složená z ředitelů škol a školek, z odborníků a ze zástupců odboru školství a samosprávy. Hned zpočátku byl vytvořen harmonogram a ten byl projednán ve školské komisi. Při úvahách o tom, jak SWOT uchopit, jsme zvažovali všechny možnosti a varianty, například koho do analýzy zapojit, jakou formou ji udělat nebo jak široký okruh témat nastavit. Nakonec jsme zvolili formy dvě – elektronické dotazníky a týmovou práci, oblastí jsme popsali osm (zázemí škol, práce ředitele, pedagogický proces, klima, školní jídelny apod.). Prostřednictvím elektronických dotazníků se budou získávat data především od rodičů a žáků. Jejich výstupy pak budou zpracovány do podoby SWOT. Od ředitelů, pedagogů, nepedagogů a zřizovatele se získají data ze společného popisování slabých/silných stránek a příležitostí a hrozeb.


V první vlně (polovina května – konec června 2019) bude šetření probíhat v základních školách. V mateřských školách se pravděpodobně uskuteční na začátku roku 2020. V dubnu již došlo k informování škol a dalších cílových skupin o plánované analýze a o přípravě dotazníků (ředitelé, členové školských rad). Na to v květnu a červnu naváže na základních školách vlastní šetření a sběr dotazníků. Další tři měsíce se budou dotazníky vyhodnocovat, v říjnu pak budeme prezentovat výsledky a následně vytvoříme navazující dokumenty – strategií a plány jednotlivých škol i městské části. Dotazníky obsahují otázky uzavřené (pro rychlé vyhodnocení výstupů) i otevřené (jako možnost pro všechny cílové skupiny vyjádřit názor podle svých potřeb).


K projektu je vytvořena jednoduchá webová stránka (https://swot.praha5.cz), která poskytne všechny potřebné informace a zároveň slouží jako vstup do dotazníků. Výstupy budou pro školy dostupné on-line – v podobě vyplněných dotazníků (každý ředitel je bude moct využít dle svého uvážení). Dále pak budou dotazníky zpracovány do přehledných výstupů – v grafické i textové podobě. Vše bude postupně zveřejňováno na výše uvedených webových stránkách.

Cílem analýzy v žádném případě není hodnocení škol ve smyslu jejich vzájemného srovnávání nebo třídění na školy „lepší“ a „horší“, žádné takové výstupy nelze pomocí SWOT analýzy ani získat. Věřím, že aktivita bude vnímána jako snaha o zkvalitňování našich škol a že bude dobrým základem pro definování cest a cílů směřujících k modernímu a smysluplnému vzdělávání našich dětí.

Sledujte mě na Instagramu