Od svého zvolení do funkce 1. místostarostky jsem začala formovat agendu školství na Praze 5. Resort školství je velmi komplexní oblast, která vyžaduje systematickou, pečlivou a každodenní činnost. Protože se ve školství pohybuji téměř třicet let, měla jsem příležitost pochopit, že škola je velmi složitý živý organismus, který pro svoji dobrou kondici potřebuje láskyplnou péči a trvalý zájem. A proto bych vás v tomto článku ráda seznámila s mými prvními kroky v oblasti školství, které už realizuji nebo realizovat začnu.

Škola a zřizovatel

Městské části vytvářejí elementární podmínky pro existenci školských zařízení tím, že jim poskytují budovy, vybavení, plochy pro sportoviště a volný čas, technický servis, finanční prostředky na provoz a vybírají a následně jmenují ředitele škol. Už ne všechny městské části však aktivně podporují samotný pedagogický proces, klima školy, kurikulum, ale třeba také vize a strategie jednotlivých škol. Protože všechno souvisí se vším, kvalitní školu nevytváří pouze špičkové zázemí. Kvalitní škola je výsledkem širokého spektra procesů, činností, funkčních pravidel, osvíceného vedení s jasnou vizí střednědobých cílů včetně jejich prostupnosti, systematické manažerské práce a zájmu zapálených a kreativních lidí. Z uvedeného vyplývá, že úroveň školy je výsledkem zapojení a spolupráce několika skupin, které školu tvoří a modelují. Těmito skupinami jsou: žáci, pedagogové, vedení školy, nepedagogičtí pracovníci, rodiče a zřizovatelé. Staletá praxe potvrzuje, že když tyto skupiny spolupracují efektivně, poskytují si zpětné vazby a vedou spolu partnerský dialog, je téměř jistotou, že škola poskytuje vysokou kvalitu edukativního procesu, že utváří široký prostor pro vzájemné setkávání a občanský život, a že tedy komplexně naplňuje svůj účel a smysl. Jak jednoduché na papíře! Jak složité v praxi! Naše představy se vinou lidské jedinečnosti často nepotkávají. Kvalitu si každý z nás představuje jinak. Naše potřeby a přání jsou ovlivňovány mnoha faktory. Je tedy jasné, že skloubit odlišnosti, najít společné průsečíky je velmi složitý proces a těžký úkol. Přesto nezbytný.

Školy a školky MČ Praha 5

MČ Praha 5 je centrální městskou čtvrtí hlavního města, dynamicky se rozvíjí a proměňuje, každoročně se zvyšuje počet jejích obyvatel (v dohledné době přesáhne číslo 90 000). V současné době je zřízeno 21 mateřských škol, z toho 8 je součástí základních škol. „Mateřinky“ navštěvuje přibližně 2 400 dětí. Základních škol zřizuje naše městská část celkem 12, navštěvuje je více než 5 700 žáků, z toho v 7 přípravných třídách je okolo 100 dětí. To není malé číslo. Je zřejmé, že v takovém počtu musí existovat mezi jednotlivými školami rozdíly, které jsou dány jedinečností lokality, strukturou obyvatel, velikostí nebo vzdělávacím programem.

Úloha komunálních politiků

Do pozice místostarostky s gescí školství jsem byla zvolena na čtyřleté období. To je doba, která politikům umožňuje pokračovat v nastavených směrech a prioritách a zároveň vytváří prostor pro inovace a změny. Já bych ráda navázala na vše fungující a funkční. Vnímám jako kontraproduktivní za každou cenu bořit vše, co je praxí prověřené a smysluplné. Na druhou stranu současná doba prochází překotným vývojem, a co platilo včera, neplatí dnes, a už vůbec nebude platit zítra. Tato skutečnost vyžaduje rychlou adaptaci na nové potřeby a změny. Domnívám se, že úlohou politiků je racionálně vyhodnocovat aktuální vývoj, přitom zachovávat kontinuitu a stabilitu nastavených procesů a zároveň přijímat opatření, která budou nejen uspokojovat nové trendy, ale budou i vytvářet podmínky pro spokojený a harmonický život.

Krátkodobý plán pro naše školy:

  • Seznámit se detailně s prostředím a lidmi v našich školách a školkách. V prosinci a lednu jsem je proto všechny navštívila, dále jsem pročetla veškerou dostupnou dokumentaci, která se k dané škole či školce vztahuje. Protože mými klíčovými partnery jsou ředitelé škol, proběhla první společná setkání, která poskytla prostor pro vzájemné sdělení našeho očekávání v nadcházející spolupráci a ze kterého vyplynula zpětná vazba k současným potřebám a úkolům škol. Považuji za zásadní intenzivně s řediteli škol komunikovat, proto prioritou v této oblasti pro mě bude nastavení efektivního dialogu mezi městskou částí a řediteli škol.
  • Navýšit rozpočet pro oblast školství. Na základě svých hlubokých znalostí školské problematiky a po prostudování všech klíčových dokumentů, které má městská část z předešlého období k dispozici, snažím se prosazovat velkorysejší rozpočet pro rok 2019. Ten by měl pokrývat skutečné a smysluplné potřeby škol, a ne pouze kopírovat rozpočty z let minulých. Posílit by se měla rozpočtem například podpora pedagogů i nepedagogických zaměstnanců. Konkrétní požadavek jsem již předložila k zapracování do rozpočtu pro rok 2019.
  • Rozšířit personální zázemí. Ve svém volebním období chci klást důraz na podporu pedagogů a ředitelů škol. Jedním z opatření, které jim vytvoří větší prostor pro vlastní pedagogickou činnost, je rozšíření personálního zázemí nepedagogickými pracovníky. Dnes školy řeší témata, která donedávna byla okrajovou záležitostí. Mám na mysli například integraci cizinců, marketing, granty, výkaznictví nebo PR. Činnosti spojené s těmito oblastmi vyžadují nové pracovní pozice, protože v současné době výrazně zatěžují pedagogy i ředitele. Proto se musí rozšířit týmy lidí, kteří budou poskytovat škole potřebný servis a administrativní či jiné odborné práce. Jedině tak budou mít pedagogové či vychovatelé více času na vzdělávání a rozvoj našich dětí, na komunikaci s rodiči, na analýzu své práce, na kvalitní přípravu výuky a na vlastní rozvoj. O této problematice se dnes na různých úrovních mluví, neboť našim školám a školkám hrozí jistá paralýza. Protože je v možnostech městské části finančně podpořit nepedagogický personál, budu intenzivně usilovat o navýšení rozpočtu právě této kapitoly. Proto jsem tento požadavek na základě podkladů OŠK předložila k zapracování do rozpočtu na rok 2019.
  • Zpracovat strategický dokument. Protože naše městská část nemá zpracovaný takový dokument, který by podrobně popisoval vývoj našeho školství ve střednědobém horizontu, je nutné se tohoto úkolu ujmout. Minulá radnice zpracovala dokumenty, které zachycují demografický vývoj a z něj plynoucí nároky na kapacity, výhledy územního rozvoje, současný technický stav budov, dokonce nastínila hrubé záměry vzdělávání pro nejbližší období. Z těchto dat můžeme vycházet při vytváření střednědobého záměru a rozvoje škol zřizovaných městskou částí. Tento dokument bych chtěla zpracovat do konce roku 2019.
  • Pro nejbližší období jsou samozřejmé investice do modernizací budov, do rekonstrukcí nevyhovujících vnitřních prostor a venkovních ploch, do vybavení tříd a odborných učeben, do rozšiřování kapacit. V této souvislosti je potřeba aktualizovat pasportizaci budov a vytvořit plán obnovy a rozvoje materiálního, prostorového a technického zázemí. Tento úkol není časově náročný, a tak by měl být hotov v řádu tří měsíců.
  • Zvýšit informovanost a prestiž škol. Ve školách se odehrává mnoho jedinečných a významných procesů a událostí. Zároveň v nich pracuje mnoho výjimečných lidí. Považuji za nutné o této kvalitě více informovat nejen rodiče, ale i širokou veřejnost. Z tohoto důvodu plánuji rozšířit informační kanály o nové formy. Ty by měly vytvořit větší prostor pro prezentaci školských zařízení a pro zapojení žáků, pedagogů, rodičů a odborníků do zviditelnění škol a školek.

Sledujte mě na Instagramu