Všichni víme, jak šíleným tempem Pětka roste a že pro nové děti budeme velmi brzy potřebovat další školy. Pětka potřebuje pro děti budovat nové moderní školské budovy, které zvládnou naplnit požadavky pro vzdělávání v 21. století. V rostoucím městě logicky nemůže být řešením vyhazování dětí ze starých budov ve prospěch dětí nových, přitom proti sobě stavět rodiče a dělat z toho nástroj boje o radnici. To je jen část mé odpovědi lídryni nově vznikajícího hnutí, které bude ve volbách usilovat o radnici Prahy 5.


Vážená paní Salajová,

situace v našich školách a školkách ani zdaleka není tak dramatická, jak se jí záměrně snažíte vykreslit. Je pravda, že každoročně v období zápisů obce řeší jak školské budovy nafouknout. To je ovšem problém celé metropole, okolí velkých měst a především malých obcí v celém Česku. Jsou městské části a lokality, kde se každoročně losuje a ve třídách se tísní 30 dětí. To rozhodně není stav, který bych u nás byla ochotna připustit. Stát sice zaspal, ale například s podporou mateřských škol se počítá v období do roku 2027, kdy je v IROP připraveno přes 3,7 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Vhodné objekty a příležitosti pro investice mapujeme. V minulosti jsme provedli zlepšování podmínek v mateřských školách, jako např. hygienické zázemí, tělocvičny, bezbariérovost nebo venkovní prostory, hřiště, zateplení, nyní se zaměřujeme výhradně na navyšování kapacit.

 

Co se týče zápisů do základních škol na Prahy 5, rodiče mohu uklidnit. V souvislosti s aktuální situací, kdy budou do vzdělávacího systému zapojeny i děti z Ukrajiny, je třeba zdůraznit, že v prvním kole budou zapisovány děti s českým občanstvím, zápisy dětí z Ukrajiny se pak budou konat od června, a to s ohledem na volné kapacity jednotlivých vzdělávacích zařízení. Proces tak plně zůstává v rukou ředitelů škol. To je mimochodem jedna z celé řady úprav, kterou jsem jako poslankyně prosadila do vládního zákona Lex Ukrajina, který školy dětem z Ukrajiny otevírá. Jako starostka totiž mohu přenášet zkušenosti a prosazovat potřeby obce na půdě Sněmovny.


Co se týče školských kapacit Prahy 5, zkušenosti z posledních let jednoznačně ukazují, že všechny zapsané děti se do škol na Praze 5 dostanou. Roli v tom nehrají ani odklady. 

Od roku 2006 se u nás ročně narodí cca 950 – 1100 dětí, do základních škol v období dubna je dlouhodobě zapisováno cca 700 – 850 žáků, počet žáků nastoupivších do prvních tříd k 30. září je ale vždy o více než 100 dětí nižší oproti původně zapsaným. Počet míst v našich školách převyšuje poptávku. Nemanipulujte s čísly a nestrašte rodiče.

Městská část jako zřizovatel škol plní svou povinnost a pro všechny děti ve školách systematicky vytváří také místa nová. Jen za poslední tři roky, kdy jsem ve funkci, jsme v našich školách realizovali modernizace, přístavby a rekonstrukce, kterými jsme navýšili celkovou kapacitu o 440 míst. To je jedna velká škola - to opravdu není málo.


Co se týče Košíř, kde kapacity naráží na své limity, začněme spádovostí. Zdaleka ne všichni rodiče si vybírají školu spádovou. Preference rodičů se různí, rozhodují se podle školního vzdělávací programu, způsobu výuky, celkového klima školy či referencí. Školy pak samozřejmě mají jisté rezervy, které jim v září dovolují na reálnou (nikoliv teoretickou) situaci reagovat a například otevřít další třídy.

 

Odvolávat se pouze na spádovost a absolutní čísla je jen záměrnou snahou o vyvolání nejistoty mezi rodiči a umělého předvolebního tématu, způsob, jak se zviditelňovat, sbírat podpisy a kontakty, etablovat nově vznikající kandidátky. Je to zneužívání důvěry místních rodičů. Myslím ale, že řada z nich už pochopila, že nejhlasitějším aktivistům nejde o děti, ale právě o téma pro podzimní volby. Jsem ochotna přijmou konstruktivní kritiku na svou osobu, zároveň rázně odmítám účelové snahy o navození dojmu, že školství Prahy 5 není v pořádku, což dehonestuje především profesionální práci ředitelů našich škol.

 

Nyní k Vaší výzvě. Každý, kdo se orientuje ve školské problematice, ví, že soukromé školy jsou plnohodnotnou součástí vzdělávacího systému. Jsou volitelnou možností pro rodiny, které chtějí dětem poskytnout v nějakém ohledu specifické vzdělání. Stačí se podívat na jiné městské části a počet takových škol, které na svém území přirozeně podporují. Jejich počet rychle roste v celé republice. Mluvit o soukromém školství, jako o byznysu se opravdu nedá. Je to desetiletí překonaný předsudek. Zákon jasně říká, že pokud škola má zisk, musí ho vracet do rozvoje školy, do vzdělávání. Není náhoda, že jiné městské části (bez ohledu na stávající politickou reprezentaci) budují nové budovy, ačkoli staré budovy nadále pronajímají. Proč?

V rostoucím městě totiž zcela logicky nemůže být řešením vyhazování dětí ze starých budov ve prospěch dětí nových, přitom proti sobě stavět rodiče a dělat z toho nástroj boje o radnici. Jako kdyby městská část neměla závazek vůči svému nájemci a ten zase vůči stovkám dětí a jejich rodičům, či desítkám pedagogů, kteří zajišťují potřebnou výuku. Problém by se pouze přesunul. Lidé stojící za podobnými výzvami (stejně jako Vy) otevřeně ukazují, že nemají skutečný zájem o rozvoj lokality a nevnímají měnící se potřeby lidí, kteří zde žijí.

 

Pětka potřebuje pro děti budovat nové moderní školské budovy, které zvládnou naplnit požadavky pro vzdělávání v 21. století. A nejde jen o školy základní. Pociťujeme začínající nedostatek míst pro děti předškolní a do středních škol nastupují silné ročníky, takže místa budou chybět i zde. Tématem se stávají také kapacity pro celoživotní učení, protože Česko si stále více uvědomuje, že vzdělávat se budeme celý život.

Konkrétně ve spádové oblasti školy Nepomucká jsme prosadili vybudování nové školské budovy s veškerým potřebným zázemím - přímo v místě, kde je největší stavební boom a zároveň s ním i potřeba nových školních míst. Škola u nás mohla být téměř o dva roky dříve, bohužel Piráti z pozice magistrátu tuto variantu rozvoje školství v Praze 5 blokovali. Například tím, že nechal zpracovat “odborný” Rozbor záměru, který byl na první pohled plný závažných chyb a který konstatoval, že se na pozemek škola nevejde. Až po zapojení radního pro majetek pana Chabra (TOP 09) se na magistrátu ledy hnuly. Nedávno tak konečně došlo ke klíčové směně pozemků mezi magistrátem a městskou částí, která výstavbu nové školy v ulici Na Výši umožní. Potřebné přípravy již běží, stejně jako případné zřízení dočasných kapacit, stát by tu mohla už za tři roky. Ale to vše jistě víte. 

 

Jsem velmi zklamaná z toho, že se veřejná diskuse stáčí pouze k budovám. To zásadní se totiž odehrává uvnitř. Mám radost za každého ředitele, odborníka na školství nebo prostě spokojeného rodiče, který vidí a oceňuje rozdíl, s jakým jako zřizovatel k našim školám přistupujeme. Snižujeme byrokratickou zátěž, aby bylo ve školách více času na vedení pedagogického sboru, přispíváme na nepedagogické pracovníky, investujeme nejen do budov, ale i do lidí, moderní techniky, učebních pomůcek a mnoho dalšího. Všímají si toho i jinde, proto se účastním konferencí, kulatých stolů, přednášek. Praha 5 je v mnoha ohledech inspirací pro další zřizovatele, naši ředitelé pak zase pro další školy v jiných regionech. Zkušenosti aktivně předávám v odborných kruzích a ve sněmovních výborech prosazuji takovou podobu novely zákona o pedagogických pracovnících, ze které nevypadnou například školní psychologové nebo sociální pedagogové. Na našich školách je roky podporujeme a jednoznačně se ukazuje, jak jsou pro žáky, jejich studijní výsledky, ale i celkové klima školy prospěšní. Prosazuji také systematické zavedení středního článku podpory škol v podobě transformace zřizovatele. V každé větší obci by tak vzniklo centrum moderního vzdělávání, které by bylo školám podporou.

 

V tom budu pokračovat. Dál budu podporovat ředitele a ředitelky ve zvyšování kvality výuky, dál budu podporovat všechny školy v Praze 5 bez rozdílu.


Na radnici jsem otevřeně kandidovala jako ředitelka a zakladatelka soukromé školy s heslem, že z Pětky udělám jedničku. Tenkrát to byla nadsázka, ale můj cíl je stejný. Když jsem ve funkci radní pro školství nahradila pana Šolleho, bylo pro mě velkým překvapením, že neexistuje žádná relevantní analýza či dokument, který by mapoval budoucí potřebu školských kapacit jednotlivých lokalit Prahy 5. Za 8 let ve funkci nepředložil do rady městské části žádný strategický dokument, na jehož základě by bylo možné situaci koncepčně řešit. Nebylo na co navázat.

Nechala jsem proto zpracovat pro školství Prahy 5 klíčové dokumenty - například prognózy vývoje školských kapacit do roku 2023 a 2030, velmi podrobnou analýzu demografického vývoje do roku 2050. Samozřejmě mě zajímala také kvalita našich škol, proto vznikla v roce 2020 rozsáhlá SWOT analýza. Ta velmi podrobně popsala všechny oblasti mateřských a základních škol Prahy 5, což bylo výchozím momentem pro jejich další zkvalitňování. Jako příklad opatření pro zvyšování úrovně mohu uvést dvouleté plány, v kterých se právě promítly výstupy ze SWOT analýzy.

Do roku 2030 u nás vzniknou školy pro zhruba 1500 dětí - jedny z nejmodernějších škol v republice budou ve Smíchov City či v Radlicích, v Košířích již běží přípravy a na Barrandově, pro který jsme v minulém roce získali vhodný pozemek.

 

Vážená paní Salajová,

vážím si každého člověka, který se snaží zhodnotit bohaté zkušenosti nabyté během života v zahraničí, navíc s chutí měnit věci veřejné k lepšímu. Aktivní a schopné ženy naše politika potřebuje jako sůl. Když jste Vy a paní Lásková, jako kandidátky hnutí usilujícího v nadcházejících volbách o místa na radnici Prahy 5 začaly navštěvovat veřejné školské výbory, zcela upřímně jsem očekávala konstruktivní a věcnou diskusi, ke které pravidelně vyzývám. Vždy bez jakékoliv reakce z Vaší strany. 

 

Je zjevné, Vaším cílem není konstruktivní debata. Jako zkušená specialistka na politický marketing (jak sama uvádíte na kandidátce Pirátů ve Zlínském kraji), zkrátka jen děláte svou práci - politický marketing. Respektuji to. Mrzí mě však, že jste rezignovala na svá slova o tom, že přispějete k tomu, aby se laťka tuzemské politické kultury posouvala zpět nahoru. Škoda, že jste nedala přednost kultivovanému dialogu.

Svou předvolební kampaň stavíte na premise, že soukromé školy nejsou součástí vzdělávacího systému a nemají u nás místo. Musím Vás upozornit, že je to vizitka Vaší neodbornosti v oblasti školství, co hůř, je to projev naopak Vaší arogance vůči rodičům stovek dětí, kteří si svobodně vybrali z místní nabídky škol rovnocenně naplňujících veřejný zájem. 

 

Pokud opravdu chcete přispět do veřejné diskuse o školství Prahy 5, přijďte na dubnový školský výbor. Jako vždy je veřejný a otevřený názorům, připomínkám i dotazům každého, kdo má zájem. Na programu budou všechna aktuální témata včetně probíhajících zápisů. Buďte aktivní i tam, nejen na sociálních sítích v rámci své propagace.

S úctou

Mgr. Renáta Zajíčková

 


V odpovědi reaguji na otevřený dopis paní Salajové, který zároveň zveřenila na sociální síti Facebook.

 

Sledujte mě na Instagramu